TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Công đoàn
Công đoàn

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2012-2017

Cong doan

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KÌ XIV

 

Đơn vị liên kết