TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Phòng Giáo vụ và CTSV
Phòng Giáo vụ và CTSV

Tên đơn vị: Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng G0.03 – Tầng trệt nhà G – 938 Quang Trung – Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: (0255) 2222135. Hotline: 0916.222.135

Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Giáo vụ và CTSV của Phân hiệu có chức năng và nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Phân hiệu và thực hiện các quyết định quản lý của Giám đốc Phân hiệu về hoạt động dạy học (theo kế hoạch, nội dung và chương trình đào tạo của các Khoa và Bộ môn), hoạt động tuyển sinh, hoạt động khảo thí, hoạt động thiết lập thủ tục cấp phát văn bằng hoặc chứng chỉ, các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Các hoạt động thanh tra theo Quy định của Bộ GD&ĐT về Tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT, ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT); đồng thời thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá và kiến nghị xử lý đối với mọi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu KH&CN và các hoạt động phục vụ cho các hoạt động đó tại Phân hiệu.

Phòng Giáo vụ và CTSV của Phân hiệu chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Phân hiệu, có trách nhiệm phối hợp với các phòng ban chức năng khác tại Phân hiệu và các phòng, ban của Trường chính có chức năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động mà Phòng được giao nhiệm vụ tại Phân Hiệu, trên cơ sở tuân thủ quyết định quản lý của Hiệu trưởng về các lĩnh vực hoạt động đó.

Nhân sự:

Phòng Giáo vụ và CTSV có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 06 chuyên viên.

Đơn vị liên kết